Manifest #ResetBelgium (NL)

Preambule

Het beheer van de pandemie in België is zo’n ramp dat niemand onverschillig kan blijven. Deze enorme mislukking is te wijten aan een falend staatsapparaat, dat niet in staat is zijn rol naar behoren te vervullen, ongeacht het niveau van de macht.

Onderdeteken het manifest hier
https://www.change.org/resetbelgium

#ResetBelgium

#ResetBelgium is een apolitieke en open beweging die bezorgde burgers samenbrengt om deze flagrante mislukking aan te pakken.

Hoe zijn we hier gekomen? In vijftig jaar hebben meer dan zes staatshervormingen ons, laag na laag, gebracht tot een lappendeken van instellingen die totaal disfunctioneel en ruïneus zijn geworden. Deze institutionele lasagne is zo ingewikkeld geworden dat niemand het meer kan uitvogelen. De Covid-crisis heeft aan het licht gebracht wat wij allen reeds intuïtief aanvoelden: dat onze democratie, onze soevereine staat, niet langer in staat is ons te beschermen.

De verleiding om zondebokken te zoeken is een menselijke zwakte. In aanzicht op de vrees voor mislukking, is het geruststellend te kunnen wijzen naar de verantwoordelijken. En de mannen en vrouwen, die het beleid voeren zijn dikwijls de gevideerden. Maar in werkelijkheid is de werkelijke oorzaak van de huidige verwarring en disfunctie van het systeem dat wij collectief hebben laten ontstaan.

Als we blijvende resultaten willen, moeten we dat systeem aanpakken, niet de individuen die het besturen.

Onderdeteken het manifest hier
https://www.change.org/resetbelgium

De grondslagen van een nieuw België

Het bestuur van ons land hervormen zal niet gebeuren door nieuwe lagen van complexiteit en precaire politieke evenwichten toe te voegen. We moeten met een schone lei beginnen, dit land resetten – in het Engels, een “reset” doen. Vandaar de naam #ResetBelgium.

Hoe moeten de 11,5 miljoen inwoners van een land van 30600 km² zich organiseren om samen te leven en de welvaart en het geluk van zoveel mogelijk mensen te verzekeren?

Wij pretenderen niet op eigen houtje een antwoord te kunnen geven. Maar wij willen wel een aantal beginselen vastleggen die ons in staat zullen stellen vooruitgang te boeken in de richting van dit doel.

Onderdeteken het manifest hier
https://www.change.org/resetbelgium

1. Toepassing van het subsidiariteitsbeginsel

De Commissie zal erop toezien dat de bevoegde autoriteiten het dichtst staan bij degenen die rechtstreeks bij deze actie betrokken zijn.

De centrale eenheid kan alleen taken uitvoeren die niet op een lager niveau kunnen worden uitgevoerd.

Onderdeteken het manifest hier
https://www.change.org/resetbelgium

2. De organisatie van de staat leesbaar maken en elk bestuursniveau verantwoordelijk

De verdeling van de bevoegdheden tussen de verschillende machtsniveaus is te onduidelijk en de verantwoordelijkheden verwateren. De machtsniveaus moeten worden aangepast, zelfs indien zij moeten worden afgeschaft, om de verdeling van de bevoegdheden te verduidelijken en elk niveau zowel autonoom alsook verantwoordelijk te maken.

De nieuwe governance zal ook moeten voorzien in een aan noodsituaties aangepast mechanisme om te zorgen voor een doeltreffende coördinatie van het optreden van de verschillende machtsniveaus teneinde de crisis snel en doeltreffend te beheersen.

Onderdeteken het manifest hier
https://www.change.org/resetbelgium

3. Toespitsing van de rol van de overheid op kerntaken

Vandaag de dag zijn overheidsinstanties over veel te veel rechtsgebieden verspreid. De overheidstaken (ook op lagere niveaus) moeten op de kernthema’s worden geconcentreerd om er zoveel mogelijk middelen aan te kunnen besteden.

Het is een gevoelig proces om uit te maken wat wel en wat niet onder de verantwoordelijkheid van de staat valt. Maar het lijkt ons onontbeerlijk als wij onze middelen willen inzetten voor vitale maatschappelijke vraagstukken in plaats van onze middelen op inefficiënte wijze te besteden aan een veelheid van secundaire doelstellingen die we bovendien toch niet meer kunnen bereiken.

Onderdeteken het manifest hier
https://www.change.org/resetbelgium

4. Verantwoordingsplicht en beperking van overheidsmandaten

Bedrijfsleiders van vennootschappen of verenigingen kunnen financieel aansprakelijk worden gesteld in geval van grove nalatigheid. Het is interessant op te merken dat de enige overheidsambtenaar die een dergelijke verantwoordelijkheid draagt, de ontvanger van de gemeentelijke belastingen is. Wij pleiten ervoor dat politici, ongeacht het betrokken machtsniveau, dezelfde verantwoordelijkheid op zich nemen.

Het huidige model van regeringsvorming is ook gebrekkig. Wij stellen voor dat alle verkozen leden van de betrokken kamers geen bezoldiging ontvangen totdat een volledig functionerende regering is aangetreden.

De opeenvolging van openbare en para-publieke mandaten leidt tot volledige carrières in de politiek. De excessen van dit – zichzelf in stand houdende – systeem zijn meer dan bewezen. Wij steunen het voorstel om het aantal ambtstermijnen en de duur ervan te beperken. Dit zou gelden voor alle instellingen waarin de overheid is vertegenwoordigd (intercommunales, plaatselijke agentschappen, investeert, overheidsbedrijven, enz. Zuiver politieke functies.

Onderdeteken het manifest hier
https://www.change.org/resetbelgium

5. Autonome en efficiënte overheidsdiensten

Interacties met overheidsdiensten zijn voor burgers vaak een bron van frustratie. De overheid eist van hen dat zij zich aanpassen aan de nieuwe omgeving.

De overheid verlangt van hen dat zij zich aanpassen aan hun manier van werken in plaats van dat zij hen ten dienste staan.

Wij willen dat de openbare diensten autonoom worden en de middelen krijgen om zich te organiseren, zodat zij de best mogelijke diensten kunnen verlenen aan burgers en ondernemingen.  Dit vereist een digitalisering waarbij rekening wordt gehouden met de behoeften van de gebruikers, maar ook een vermindering van de administratieve verplichtingen die aan de agenten worden opgelegd. 

Onderdeteken het manifest hier
https://www.change.org/resetbelgium

6. Vermindering van het aantal besluitvormers voor betere beslissingen

Ons land heeft te veel besluitvormers op verschillende machtsniveaus in verhouding tot zijn omvang en bevolking. Dit leidt tot een situatie van permanente onderhandeling om de verschillende projecten, prioriteiten en ego’s naast elkaar te laten bestaan. Het resultaat is een verspilling van middelen om beslissingen voor te bereiden, te onderhandelen en mee te delen.

Wij vragen dat het aantal besluitvormers wordt teruggebracht tot het niveau van landen die vergelijkbaar zijn met het onze, zodat de middelen die aan de besluitvorming worden besteed, kunnen worden ingezet voor de concrete en snelle uitvoering van die besluiten. 

Onderdeteken het manifest hier
https://www.change.org/resetbelgium

Onze oproep

Deze zes elementen vormen de gemeenschappelijke basis van #ResetBelgium, een project dat wij willen verdedigen tegen ons beleid. Deze stichting is vrijwillig beperkt, maar het zal, naar onze mening, de kern van het probleem aanpakken.

Wij hopen dat dit initiatief de steun zal krijgen van een zo groot mogelijk aantal burgers, zodat ons beleid, ongeacht de oriëntatie ervan, zal doen inzien dat er in de samenleving een duidelijke wil bestaat om onze verkozenen deze hervormingen centraal te zien stellen in de discussies die met het oog op de volgende verkiezingen in 2024 zullen plaatsvinden.

Daarom nodigen wij iedere burger die zich zorgen maakt over de toekomst van ons land uit dit manifest te ondertekenen en zo bij te dragen aan het krachtige signaal dat wij op alle machtsniveaus willen afgeven.

Onderdeteken het manifest hier
https://www.change.org/resetbelgium

#ResetBelgium